آثار سعید خاوری نژاد

مترجم، محقق است

 

زیبایی و هنر؛ 2000 ـ 1750

 

     این اثر در 304 صفحه ترجمه ای از کتاب پروفسور الیزابت پرتجان می باشد که در سال 2005 میلادی توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد انگلستان منتشر گردید و سعی در ارائه توضیحاتی پیرامون سیر تاریخی تحول معنای مفاهیم زیبا و زیبایی در هنر اروپا به ویژه در حوزه نقاشی در یک محدوده زمانی دویست ساله دارد که از کشور آلمان در قرن هیجدهم میلادی آغاز شده و با گذر از فرانسه در قرن نوزدهم و همچنین انگلستان در دوران ویکتوریایی به مدرنیسم در قرن بیستم میلادی ختم می گردد.

     پس از مقدمه، در فصل اول به آلمان در قرن هیجدهم میلادی و افرادی چون وینکلمن و کانت اشاره می شود. حوزه تاریخ هنر اولین بار توسط وینکلمن ابداع شده و درباره تعریف اثر زیبا از منظر وی که باید در مطابقت با هنر یونانی باشد توضیحاتی ارائه می گردد و در ادامه به کانت مبدع زیبایی شناسی پرداخته می شود که درباره ویژگی های شیء زیبا اظهار نظر کرده بود.

     فصل دوم بر فرانسه در قرن نوزدهم میلادی تمرکز می کند و ضمن اعلام نفوذ زیبایی شناسی آلمانی بر افکار فرانسوی، آراء مختلف افرادی چون استائل، کوزن، کوترمر، انگر، دولاکروا و گوتیه بررسی می شود در ارتباط با ابعاد گوناگون زیبایی و همچینن عبارت جنجالی هنر برای هنر بررسی می شود. در پایان، بودلر و افکار وی درباره زیبایی مدرن ارزیابی می گردد.

     در فصل سوم توجه به انگلستان در دوران ویکتوریایی است که افراد شاخص آن در حوزه زیبایی شناسی شامل راسکین، روزتی، سوینبرن و پیتر می باشد. ابتدا تأثیرات هنر برای هنر بررسی شده و سپس به برهنه گرایی توجه می شود و در پایان مقوله فرم و محتوا مطرح می گردد.

     فصل چهارم نیز در ابتدا به مفهوم ترک زیبایی در دوران مدرن در قرن بیستم میلادی و سپس آراء فرمالیستی متفکران مدرنی چون راجر فرای و گرینبرگ و هنر انتزاعی وی می پردازد.

     سخن آخر نیز موضوع را تا زمان حاضر ادامه داده و به بحث پایان می دهد. کتاب در انتها منابع جدید، اصلی و کمکی در حوزه زیبایی شناسی را معرفی کرده و ضمن ارائه فهرستی از تصاویر، با معرفی نویسنده به پایان می رسد.

 

 


فهرست مطالب

پیشگفتار مترجم

 

مقدمه

یادداشت ها

 

فصل اول : آلمان قرن هیجدهم؛ وینکلمن و کانت

لائوکون

آپولو بلودره و ونوس دو مدیچی

وینکلمن و هنر معاصر خود

سنجش قضاوت کانت

کانت و هنر

نبوغ و اصالت

یادداشت ها

 

فصل دوم : فرانسه قرن نوزدهم؛ از استائل تا بودلر

زیبایی شناسی و نظریه هنری در فرانسه: استائل، کوزن و کوترمر

انگر و دولاکروا

انگر، گوتیه و هنر برای هنر

بودلر و زیبایی مدرن

یادداشت ها

 

فصل سوم: انگلستان ویکتوریایی؛ راسکین، سوینبرن و پیتر

راسکین، نقاشی ونیزی و روزتی

سوینبرن، پیتر و هنر برای هنر

پرستش بدن

فرم و مضمون

یادداشت ها

 

فصل چهارم: مدرنیسم؛ فرای و گرینبرگ

ترک زیبایی

فرمالیسم فرای

از بی طرفی تا احساس زیبایی شناختی

کلمنت گرینبرگ و انتزاع آمریکایی

یادداشت ها

 

سخن آخر

یادداشت ها

 

مطالعه بیشتر

منابع جدید درباره زیبایی و زیبایی شناسی

گزیده منابع اصلی

منابع اصلی

منابع کمکی

 

فهرست تصاویر

 

معرفی نویسنده

 

 


پیشگفتار  کتاب

     سخن گفتن از مفاهیم زیبا و زیبایی همواره کار ساده ای نبوده و بشر در طول هزاره ها و به ویژه سده های گذشته با توجه به معیارهای متعدد و متنوع از علاقه شخصی گرفته تا شرایط زمان و موارد بسیار دیگر اقدام به ارائه تعاریفی گوناگون در این زمینه کرده که این امر خود ریشه در قراردادی بودن تعاریف متأثر از استنباط ها در اعصار مختلف توسط جریانات فکری ـ اعتقادی و همچنین افراد گوناگون داشته است. بر این اساس اثر حاضر نیز با اشاره به آراء تنی چند از متفکران هنری تأثیرگذار در هر عصر سعی در ارائه توضیحاتی پیرامون سیر تاریخی تحول معنای مفاهیم زیبا و زیبایی در هنر اروپا به ویژه در حوزه نقاشی در یک محدوده زمانی دویست ساله دارد که از کشور آلمان در قرن هیجدهم میلادی آغاز شده و با گذر از فرانسه در قرن نوزدهم و همچنین انگلستان در دوران ویکتوریایی به مدرنیسم در قرن بیستم میلادی ختم می گردد.

     پس از مقدمه، در فصل اول به آلمان در قرن هیجدهم میلادی و افرادی چون وینکلمن و کانت اشاره می شود. حوزه تاریخ هنر اولین بار توسط وینکلمن ابداع شده و درباره تعریف اثر زیبا از منظر وی که باید در مطابقت با هنر یونانی باشد توضیحاتی ارائه می گردد و در ادامه به کانت مبدع زیبایی شناسی پرداخته می شود که درباره ویژگی های شیء زیبا اظهار نظر کرده بود. فصل دوم بر فرانسه در قرن نوزدهم میلادی تمرکز می کند و ضمن اعلام نفوذ زیبایی شناسی آلمانی بر افکار فرانسوی، آراء مختلف افرادی چون استائل، کوزن، کوترمر، انگر، دولاکروا و گوتیه بررسی می شود در ارتباط با ابعاد گوناگون زیبایی و همچنین عبارت جنجالی هنر برای هنر بررسی می شود. در پایان، بودلر و افکار وی درباره زیبایی مدرن ارزیابی می گردد. در فصل سوم توجه به انگلستان در دوران ویکتوریایی است که افراد شاخص آن در حوزه زیبایی شناسی شامل راسکین، روزتی، سوینبرن و پیتر می باشد. ابتدا تأثیرات هنر برای هنر بررسی شده و سپس به برهنه گرایی توجه می شود و در پایان مقوله فرم و محتوا مطرح می گردد. فصل چهارم نیز در ابتدا به مفهوم ترک زیبایی در دوران مدرن در قرن بیستم میلادی و سپس آراء فرمالیستی متفکران مدرنی چون راجر فرای و گرینبرگ و هنر انتزاعی وی می پردازد. سخن آخر نیز موضوع را تا زمان حاضر ادامه داده و به بحث پایان می دهد.

     روی هم رفته ترجمه آثار مربوط به حوزه اندیشه به دلیل برخورداری از بار معنایی اغلب پیچیده جملات و در بسیاری از مواقع اهمیت معنای تک تک کلمات در آن ها، دشوار و نیازمند اعمال دقتی بسیار زیاد به منظور انتقال صحیح منظور اصلی نویسنده می باشد چرا که ظرافت موجود در این گونه متون مستلزم توجهی بیشتر است و در صورت بی توجهی به این مهم، حاصل کار هرگز چیزی معادل با نمونه اصلی نخواهد بود و بار معنایی جملات و  بسیاری از مقاصد و اهداف نویسنده اصلی به طور صحیح به مخاطب ارائه نشده و نتیجه چیزی جز برگردان و ارائه نادرست یک اندیشه نخواهد بود. در طول ترجمه چنین متونی بارها به کلماتی کلیدی برمی خوریم که دارای معانی متعدد و متنوعی بوده که هر کدام نیز ممکن است به جمله معنای درست اما متفاوت از معانی دیگر بدهد و این بحث در رابطه با کتاب های فلسفی که به زبانی دیگر ترجمه می شوند خیلی دور از انتظار نیست. اثر حاضر نیز از این امر مستثنا نبوده و از آن جا که در آن نقل قول های متعددی وجود داشت که در مواردی به دیدگاه های فلسفی و زیبایی شناختی پیچیده متفکران قرون گذشته برمی گردد و از جهت دیگر برخی از کلمات مطرح شده هنوز در زبان فارسی معادل مناسب ندارند، مترجم در ادامه کار با مشکلاتی چند روبرو بود و لذا با تمام توان خود سعی در ارائه ترجمه ای تا حد امکان قابل فهم نمود و البته از آن جا که این کتاب اولین تجربه ترجمه در حوزه فلسفه هنر برای او به حساب می آید و به همین دلیل مترجم با این که دو بار اقدام به ترجمه اثر پیش رو نمود اما نسبت به احتمال وجود نواقص و یا اشکالات در ترجمه خود هیچ ادعایی نداشته و با کمال احترام و فروتنی پذیرای نقد خوانندگان محترم و علاقه مندان آگاه در این زمینه خواهد بود.

     در ترجمه این اثر سعی شد نام افراد، اماکن و در کل اسامی خاص اگرچه از طرفی اصرار بر استفاده از گونه تلفظ شده این اسامی در زبان انگلیسی بوده اما تا حد امکان مطابق با تلفظ آن ها در زبان اصلی باشد و یا در برخی موارد معدود از آن جا که تلفظ انگلیسی و یا فارسی آن ها حتی به صورت غلط مصطلح متداول بوده تصمیم بر آن شد در این نام ها تغییری داده نشده و به همان صورت رایج نوشته شوند. همچنین طبق عادت شخصی مترجم و به منظور ارائه توضیحات بیشتر از پاورقی ها به طور گسترده استفاده شد تا سهم قابل توجهی در تکمیل اطلاعات جانبی خواننده در ارتباط با مفاهیم یا نام هایی داشته باشد که با آن ها آشنایی ندارد. در پایان امید آن می رود مطالعه این اثر بر دانش و بینش خواننده نسبت به موضوع و مطالب مطرح شده تأثیری مثبت داشته باشد و ماحصل کار منجر به رضایت از تلاش مترجم شود.

 

 


تصاویری از داخل کتاب

   

   

    

 


اطلاعات بیشتر


 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic